Рачунске операције са разломцима, једначине и неједначине

Драги ученици,

Поновите рачунске операције са разломцима, једначине и неједначине.

За вежбу урадите из збирке:

Тест 1 са 163. и 164. стране,

Тест 2 са 165. и 166. стране,

Тест 1 са 199. и 200. стране,

Тест 2 са 201. и 202. стране.

Поздравља вас наставница.

Разломци

Драги ученици, поновићемо:

Разломци.

Поновите: појам разломка, проширивање и скраћивање разломака, децимални запис,

заокругљивање бројева.

За вежбу урадите: Тест 1 на 138. и 139. страни и Тест 2 на 140. страни.

Поздравља вас наставница.

Угао

Драги ученици,

поновите  Угао.

Поновите, врсте углова, мерење углова, сабирање и одузимање мерних бројева углова.

Угао између две праве, углови на трансверзали.

За вежбу урадите Тест 1 са 113. и 114. стране, и Тест 2 са 115. и 116. стране.

Срећан рад, поздравља вас ваша наставница.

Основни појмови у геометрији

Поновити: Основни појмови у геометрији
Основни појмови у геометрији су: тачка, права и раван.
Шта је дуж, полуправа, многоугао, круг, кружница?
Како се цртају, а како обележавају?
Које су праве паралелне, а које нормалне?
Поновити однос праве и кружнице, однос две кружнице.
Шта је вектор?
Шта је транслација, а шта централна симетрија?
Шта је паралелограм, коју особину имају његове странице, а коју углови?
За вежбу урадите тест 1 из збирке са страна 81. и 82. и Тест 2 са 83. и 84. стране.
Срећан рад.

математика 5.р.

Драги ученици,

поновићемо природне бројеве и дељивост.

Присетите се особина основних рачунских операција.

Које рачунске операције имају предност (приоритет)?

Како се одређује непознати сабирак, умањеник, умањилац, чинилац, дељеник и делилац?

Који су знаци неједнакости и у ком случају се знак неједнакости мења код решавања неједначина?

Сетите се појма скупа, уније, пресека и разлике скупова.

Приказивање скупова Веновим дијаграмом.

Поновите правила дељивости збира и производа.

Правила дељивости бројем: 2, 5, 3, 9, 4, 25 и декадном јединицом.

Који бројеви су прости, а који сложени?

Како растављамо на просте чиниоце сложени број?

Како се одређује НЗД, а како НЗС?

Послужите се уџбеником и збирком.

Урадите поново Тест 1  са 44. и 45. стране и Тест 2 са 46. стране.

Нека вам ово буде вежба, не треба да шаљете рад.

Могу ако желе да пошаљу ученици који су се пријавили да одговарају.

Можете да питате вашу наставицу ако и даље не знате нешто да решите.

Све вас пуно поздравља ваша наставница.

Аритметичка средина

Поновићу аритметичку средину и размеру, а проценте нисте радили али сте се сретали са њима.

Аритметичка средина више бројева одређује се тако што саберемо све бројеве и збир поделимо бројем сабирака. Присетите се заокругљивања.

Размера је количник два броја, две величине дате у истој јединици мере. Настојаћемо да размеру запишемо као количник узајамно простих природних бројева.

Дељеник и делилац можемо помножити или поделити истим бројем, вредност размере се не мења. Размере су једнаке ако имају једнаке вредности.

Проценат представља стоти део неке целине.

Пишемо  1% = 1/100 = 0,01.   такође   15% = 15/100 = 3/20 = 0,15,  или

2/5 = 40/100 = 40% = 0,40 = 0,4.

Прочитајте у уџбенику 194. и 195. страна.

Урадите домаћи из збирке:

страна  190. задатак  214,

страна  191. задаци  223, 224,

страна  194. задаци  236, 237,

страна  196. задатак  256.

Рок за израду је 23.5.2020.г.

Урадите колико знате и поштујте наведени рок.

Поздравља вас ваша наставница.

Непознати чиниоц, дељеник и делиоц код решавања једначина

Драга децо,
навешћу вам правила за одређивање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца код решавања једначина.
Непознати чинилац одређујемо тако што производ поделимо познатим чиниоцем.
Непознати дељеник одређујемо тако што делилац помножимо количником.
Непознати делилац одређујемо тако што дељеник поделимо количником.
Неједначине се решавају као и једначине само код непознатог делоца знак неједнакости се мења.
Урадите домаћи из бројевних израза, једначина и неједначина из збирке:
страна180. задатак 124;
страна 184. задаци 163. и 167.
страна 188. задатак 196.
Полако и пажљиво радите и када проверите, пошаљите.
Рок за израду домаћег је четвртак 14.5.2020.г.
Срећан рад.
Поздравља вас ваша наставница.

Дељење разломака

Драги ученици, надам се да сте пажљиво пратили предавање о дељењу разломака.

Разломак делимо разломком тако што први разломак помножимо реципрочном вредношћу другог разломка.

Реципрочну вредност разломка добићемо када бројилац и именилац замене места.

Разломци се немогу множити ни делити у мешовитом запису.

Мешовити запис претворите у неправе разломке па их тада помножите, или поделите.

Домаћи из дељења разломака и основних својстава множења и дељења разломака из збирке:

страна 170. задаци 46, 49. и 50; страна 171. задатак 50; страна 178. задаци 103,а) и б), 104. и 107.

Домаћи треба урадити и послати најкасније до четвртка 7.5.2020.г.

Пажљиво прочитајте упутство и трудите се да домаћи радите самостално.

Поздравља вас ваша наставница и срећан рад.

Множење разломака и дељење децималних бројева

Драги ученици, ево домаћег из множења разломака и дељења децималних бројева.

Урадите задатке из збирке: страна 167. задатак 5; страна 168. задаци 8, 9. и 13; старна 174. задаци 70. од а) до и) и 72. Надам се да сте пажљиво пратили предавање. Домаћи треба урадити до 29.4.2020. Поштујте назначени рок. Поздравља вас наставница и срећан рад.

Христос Васкрсе

Драга децо,
нека вам је срећан и Богом благословен највећи хришћански празник!
Христос васкрсе!
Свако добро вама и вашим породицама желе ваше наставнице!